Europromos is onderdeel van Zintuig.nl.- Relatiegeschenken groothandel en drukkerij. - E-mail: sales@zintuig.nl. Telefoon: 0031 35 6956000

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EUROPROMOS BV
VOOR DE VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

 
 
 
1    Uitleg en Definities

1.1    In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper:     de besloten vennootschap naar Nederlands recht Europromos BV en de met haar verbonden ondernemingen.

Koper:     de zakelijke partij die met Verkoper in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst wenst aan te gaan of aangaat.


2    Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Verkoper en op alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper strekkende tot verkoop en levering van producten en diensten, alsmede op de aan die overeenkomst(en) ten grondslag liggende rechtshandelingen.
2.2    Indien Koper bij het plaatsen van een order of het anderszins doen of aanvaarden van een aanbod van Verkoper verwijst naar haar eigen voorwaarden onder afwijzing van de voorwaarden van Verkoper, komt de overeenkomst niet tot stand. In dat kader wijst Verkoper de voorwaarden van Koper reeds nu voor alsdan uitdrukkelijk van de hand.
2.3    Aanvullende en afwijkende voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

3    Totstandkoming van de overeenkomst
3.1    Alle aanbiedingen van Verkoper, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en binden Verkoper niet.
3.2    De overeenkomst komt tot stand zodra een door Koper geplaatste order door Verkoper is ontvangen en Verkoper het aanbod niet binnen 2 dagen na ontvangst van de order heeft herroepen.
3.3    Indien de plaatsing van een order door Koper een verwijzing bevat naar door Koper gehanteerde voorwaarden onder afwijzing van de voorwaarden van Verkoper, wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. Alle (rechts)handelingen die reeds mochten zijn verricht om uitvoering te geven aan de (vermeende) overeenkomst, worden geacht onverschuldigd te zijn gedaan.

 
4.         Prijzen
4.1    De gepubliceerde prijzen op de website zijn richtprijzen die aan schommeling onderhevig zijn. Aan de gepubliceerde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. 
4.2    De bij de aanbieding opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de soort en de hoeveelheid van de te leveren producten en/of diensten exclusief BTW, op basis van levering DAP (Incoterms 2010) en exclusief verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen en andere bijkomende kosten die op grond van deze voorwaarden afzonderlijk bij Koper in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4.3    Verkoper heeft het recht stijgin¬gen van de prijzen van kostprijsfactoren zoals fluctuaties in wisselkoersen, grondstoffen en loon¬kos¬ten of als gevolg van over¬heidsmaat¬rege¬len aan koper door te berekenen, wanneer deze stijgingen of maatregelen zich hebben voor gedaan na het moment van de totstandkoming van de overeenkomst maar vóór het moment van aflevering.
4.4    Verkoper heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
4.5    De verpakking wordt niet teruggenomen. Mocht Verkoper daartoe echter op grond van wet- of regelgeving worden gehouden, dan zijn de kosten die aan de terugneming of de verwerking van deze verpakking zijn verbonden, voor rekening van Koper. Bij de bestelling van elektronische toestellen, worden –indien van toepassing– recyclebijdragen in rekening gebracht.
4.6    Koper is er voor verantwoordelijk dat alle vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. die nodig mochten zijn voor het door Verkoper kunnen leveren en door Koper kunnen ontvangen van de producten en voor het anderszins door Verkoper kunnen voldoen aan zijn verplichtingen tijdig en in de juiste vorm zijn verkregen. De kosten verbonden aan het verkrijgen van dergelijke vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. zijn voor rekening van Koper, ook als deze op naam van Verkoper worden gesteld.

 
5.         Levering
5.1    Vanaf het moment waarop de producten aan Koper zijn geleverd (DAP, Incoterms 2010), zijn deze producten voor risico van Koper.
5.2    Koper is verplicht om de producten af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden geleverd en, wanneer is overeengekomen dat Verkoper (tevens) diensten verricht, om hiertoe aan Verkoper alle mogelijkheden en medewerking te bieden.
5.3    Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, of met het anderszins verlenen van medewerking noodzakelijk voor de afname van producten en/of diensten, is Verkoper gerechtigd voor rekening en risico van Koper terzake alle maatregelen (zoals opslag onder derden) te nemen, die Verkoper wenselijk voorkomen, onverminderd het recht van Verkoper de koopprijs of bedongen vergoeding te vorderen, dan wel aan een derde te leveren. De extra kosten en de eventuele schade, die in dit geval voor Verkoper ontstaan, kunnen op de Koper worden verhaald. Wanneer Verkoper in dit geval producten aan een derde levert, is Verkoper, onverlet latende zijn overige rechten, gerechtigd hetgeen hij voor die producten minder ontvangt op Koper te verhalen.
5.4    Door Verkoper opgegeven levertijden of andere termijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn. Een levertijd of termijn vangt aan op de dag na ontvangst door Verkoper van (het gedeelte van de) prijs dat bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. Bij een, al dan niet door Verkoper aan Koper vooraf meegedeelde, niet tijdige levering van producten en/of niet tijdig verrichten van diensten, dient Verkoper derhalve in gebreke te worden gesteld, waarbij Verkoper een redelijke termijn van tenminste 30 dagen wordt gegeven om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Bij overschrijding van deze verlengde termijn is Koper slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden voorzover er nog geen producten zijn geleverd of diensten zijn verricht. Verkoper is in dat geval enkel gehouden door Koper reeds betaalde bedragen te retourneren. Verkoper is niet gehouden aan Koper enige schade, rente of kosten die het gevolg zijn van de ontbinding te vergoeden.
5.5    Het is Verkoper toegestaan geplaatste orders in gedeelten uit te voeren. Indien de orders in gedeelten worden uitgevoerd, is Verkoper gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 
6.         Print Producten
6.1    Indien een overeenkomst tot stand komt met betrekking tot producten die ten behoeve van Koper door Verkoper dienen te worden bedrukt (“Print Producten”), is Koper verplicht tot het aanleveren van direct reproduceerbaar materiaal van, naar het redelijke oordeel van Verkoper, goede kwaliteit. In aanvulling op het bepaalde in artikel 5.4 vangt de levertijd in dit geval niet eerder aan dan het moment waarop Verkoper het door Koper aangeleverde materiaal heeft ontvangen.
6.2    Tot het afgeven van een drukproef van Print Producten (“Drukproef”) voorafgaande aan de vervaardiging van dergelijke producten, is Verkoper uitsluitend gehouden indien en voorzover dat voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. In dergelijke gevallen is Verkoper gehouden om Koper een Drukproef toe te sturen ter goedkeuring. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6.1 vangt de levertijd in dit geval niet eerder aan dan het moment waarop de Drukproef door Koper is goedgekeurd.
6.3    Geringe afwijkingen van de Print Producten van de Drukproef, waaronder maar niet beperkt tot kleurschakeringen, logo en/of afmetingen zullen niet kwalificeren als een tekortkoming aan de zijde van Verkoper.
6.4    Een Drukproef wordt geacht door Koper te zijn goedgekeurd, indien Koper niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van de Drukproef zijn afwijzing kenbaar heeft gemaakt.
6.5    Niettegenstaande het bepaalde in artikel 12.1, komen in het geval dat door Koper een Drukproef is besteld en is goedgekeurd overeenkomstig het bepaalde in dit artikel alle mogelijke vorderingen die tot strekking hebben dat de aan Koper geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, te vervallen.
6.6    Alle kosten in verband met de door Verkoper te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de Drukproef zullen bij Koper in rekening worden gebracht.
6.7    Verkoper is gerechtigd om 10% meer of minder van het door Koper in de order aangegeven aantal Print Producten aan Koper te leveren en Koper ook voor dit meerdere of mindere te factureren.

 
7.         Textiel Producten
7.1    Indien een overeenkomst tot stand komt met betrekking tot textiel producten, waarvan Koper zelf onder meer kleur, type en maat bepaalt (“Textiel Producten”), kan aan Koper een Staalmonster (“Staalmonster”)  worden verstrekt. Het verstrekken van een Staalmonster dient voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn overeengekomen. In afwijking van het bepaalde in artikel 5.4 vangt de levertijd in dit geval niet eerder aan dan het moment waarop het Staalmonster door Koper is goedgekeurd.
7.2    Geringe afwijkingen van de Textiel Producten van het Staalmonster, waaronder maar niet beperkt tot kleur, maat en/of logo’s, zullen niet kwalificeren als een tekortkoming aan de zijde van Verkoper.
7.3    Een Staalmonster wordt geacht door Koper te zijn goedgekeurd, indien Koper niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Staalmonster zijn afwijzing kenbaar heeft gemaakt.
7.4    Niettegenstaande het bepaalde in artikel 12.1, komen in het geval dat door Koper een Staalmonster is besteld en is goedgekeurd overeenkomstig het bepaalde in dit artikel alle mogelijke vorderingen die tot strekking hebben dat de aan Koper geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, te vervallen.
7.5    De kosten van het door Verkoper verstrekte Staalmonster zullen bij Koper in rekening worden gebracht.
7.6    Verkoper is gerechtigd om 10 % meer of minder van het door Koper in de order aangegeven aantal Textiel Producten aan Koper te leveren en Koper ook voor dit meerdere of mindere te factureren.


8.        Verrichten van Diensten
8.1    Indien Verkoper in verband met de overeenkomst diensten verricht, geldt dat hij daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht zal nemen. Verkoper garandeert echter nimmer het resultaat van de te verrichten diensten.
8.2    Alle aanspraken in verband met verrichte diensten vervallen 5 werkdagen nadat de betreffende diensten zijn verricht.


9.         Betaling
9.1    De prijs en kosten die bij vooruitbetaling verschuldigd zijn dienen door Verkoper te zijn ontvangen binnen 5 dagen na plaatsing van de order door Verkoper. Verkoper is niet eerder gehouden de producten en/of diensten aan Koper te leveren dan na ontvangst van de bij vooruitbetaling verschuldigde bedragen. Indien een levertermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de dag volgend op de dag waarop het volledige verschuldigde bedrag door Verkoper is ontvangen.
9.2    Kosten die door Verkoper naast het bij vooruitbetaling verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn betaald. De termijn waarbinnen Koper op kan komen tegen de hoogte van het factuurbedrag bedraagt 8 dagen vanaf de factuurdatum. Dit betreft een vervaltermijn. 
9.3    Onverminderd de aan Verkoper toekomende rechten voortvloeiend uit de wet, overeenkomst en/of deze voorwaarden, is Koper in geval van niet tijdige betaling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zijn alle vorderingen van Verkoper onmiddellijk opeisbaar tot het volle bedrag.
9.4    In geval van verzuim van Koper wegens overschrijding van de betalingstermijn maakt Verkoper aanspraak op vergoeding van wettelijke rente (zoals deze geldt voor handelsovereenkomsten) vermeerderd met twee procent, over het openstaande bedrag tot het moment van volledige betaling. Daarnaast is Koper aan Verkoper direct 15% van het totaal verschuldigde bedrag verschuldigd met een minimum van Euro 500,- (exclusief BTW) in verband met door Verkoper te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. Indien en voorzover door Verkoper meer kosten worden gemaakt teneinde van Koper betaling te verkrijgen, komt ook dit meerdere voor rekening van Koper. Het in dit lid bepaalde laat onverlet de overige aan Verkoper toekomende rechten uit de wet, de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.
9.5    Alle door Verkoper gemaakte kosten die verband houden met een gerechtelijke procedure teneinde van Koper betaling te verkrijgen, waarbij Koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, komen voor rekening van Koper. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten en dergelijke, ook voor zover deze het door de rechter terzake toegewezen bedrag overtreffen.

 
10.        Conformiteit
10.1    Onverlet latende het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, levert een afwijking tot 5% in gewicht, maat, getal, kleur, concentratie, samenstelling en soortelijk gewicht van de geleverde producten, geen tekortkoming op. Afwijkingen tot 5% worden door Koper derhalve uitdrukkelijk geaccepteerd.
10.2    Monsters en modellen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Aan afbeeldingen van producten in catalogi en/of ander advertentie- of promotiemateriaal van Verkoper of aanprijzingen in het algemeen gedaan door Verkoper kunnen door Koper geen rechten worden ontleend.

11.        Eigendomsvoorbehoud
11.1    Verkoper behoudt zich de eigendom voor van de aan Koper geleverde en te leveren producten, totdat volledige betaling is ontvangen van alle door Koper verschuldigde bedragen op grond van overeenkomsten met Verkoper in verband met de levering van producten en/of diensten door Verkoper aan Koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
11.2    Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op Koper is overgegaan mag deze de producten niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen, anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij Koper zich verplicht om, in geval van verkoop, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel en op eerste verzoek van Verkoper zijn vorderingen op deze afnemers aan Verkoper te verpanden op de wijze zoals bedoeld in artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek.
11.3    Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Verkoper op te slaan. Hij is tevens verplicht deze producten te verzekeren tegen brand- en waterschade en diefstal. Eventuele aanspraken van Koper uit hoofde van deze verzekeringen zullen op eerste verzoek van Verkoper door Koper aan Verkoper worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Verkoper jegens Koper.
11.4    Indien Koper tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens Verkoper, of Verkoper goede grond geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is Verkoper bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen, onverminderd zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, waaronder het recht op aanvullende schadevergoeding. Koper is verplicht te dier zake alle medewerking te verschaffen. Alle kosten en risico’s die verband houden met de terugneming zijn voor rekening van Koper. Indien de Koper na terugneming alsnog aan al zijn verplichtingen jegens Verkoper voldoet en de producten wederom door Verkoper aan Koper worden teruggeleverd, zijn alle kosten die hiermee verband houden voor rekening van Koper.

12.        Klachten
12.1    De Koper dient de producten bij levering te onderzoeken op tekorten en zichtbare gebreken en, indien gebreken of tekorten worden geconstateerd, hiervan onmiddellijk na aflevering schriftelijk en gemotiveerd melding te maken aan Verkoper. Niet-zichtbare gebreken dient de Koper binnen 2 dagen na ontdekking en in ieder geval binnen 2 dagen nadat Koper deze redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan Verkoper te melden.
12.2    Voor diensten geldt, dat Koper eventuele klachten in ieder geval binnen 5 werkdagen nadat de dienst is verricht, schriftelijk en gemotiveerd aan Verkoper kenbaar dient te maken. Dit is een vervaltermijn.
12.3    Koper is gehouden om na indiening van de voorbedoelde klacht bij Verkoper aan Verkoper alle medewerking te verlenen om de klacht op zijn gegrondheid te onderzoeken. Indien de klacht van Koper ongegrond blijkt te zijn, komen de kosten van onderzoek voor rekening van Koper.
12.4    Indien Verkoper heeft kunnen constateren dat sprake is van een gebrek of een tekort en dit gebrek of tekort is hem tijdig door Koper gemeld, dan is Verkoper, te zijner keuze, uitsluitend gehouden tot herstel of vervanging, aflevering van de ontbrekende producten of creditering of (gedeeltelijke) terugbetaling van het bedrag dat in verband met het gebrek of tekort in rekening is gebracht. Als Verkoper kiest voor teruggave van (een deel van) de koopprijs of vervanging van producten, dan zullen eerst de gebrekkige producten door Koper aan Verkoper dienen te worden geretourneerd.
12.5    Koper zal in geen geval enige aanspraak tegen Verkoper kunnen doen gelden indien de producten na levering geheel of gedeeltelijk zijn verbruikt, be- of verwerkt of vermengd met andere producten, waaronder niet begrepen is installatie door of namens Verkoper.
12.6    Iedere aanspraak van Koper tot betaling van een geldbedrag en/of herstel of vervanging van producten en/of diensten in verband met een tekortkoming, uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, vervalt: a) bij niet tijdige melding overeenkomstig de artikelen 12.1 en 12.2 en terzake geleverde producten in ieder geval b) 24 maanden na het moment van aflevering. Voorzover de tekortkoming ziet op producten met een (gezamenlijke) waarde van minder dan Euro 700,- (exclusief BTW) of het producten betreft zonder een elektronische component of producten die niet aan te merken zijn als elektronische producten, is de termijn als genoemd onder b) 6 maanden.


13.        Overmacht
13.1    Onder overmacht wordt verstaan overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. Indien een der Partijen niet-toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht) is hij niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of kosten. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is worden zijn verplichtingen opgeschort tot het moment waarop hij in redelijkheid weer kan nakomen. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is, langer duurt of zal duren dan 30 dagen, is de tekortkomende partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
13.2    In geval van ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht aan de zijde van Verkoper, betaalt Verkoper de reeds voldane prijs en kosten aan Koper terug.
13.3    Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, blijft de overeenkomst voor wat betreft dit gedeelte onverkort in stand.
13.4    In aanvulling op het bepaalde in 6:75 BW wordt onder overmacht van Verkoper in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan alle omstandigheden die Verkoper redelijker¬wijs niet heeft kunnen voorzien en waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen en ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Verkoper kan worden verlangd, onder welke omstandigheden in ieder geval zijn begrepen transportmoeilijkheden, geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn van (toe)leveranciers van Verkoper, geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn van derden, die door Verkoper zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, beperkende overheidsmaatregelen (waaronder: het niet verkrijgen van een benodigde vergunning) van welke aard ook, storing of onderbreking in de levering of beschikbaarheid van energie, storing of onderbreking in of van het functioneren van enig openbaar nutsbedrijf, storing of onderbreking of beëindiging van leverantie van grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten en elke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die het gevolg is van of verband houdt met de hier genoemde omstandigheden.
 

14.        Aansprakelijkheid
14.1    De verplichtingen van Verkoper in geval van toerekenbare tekortkoming zijn beperkt tot de verplichtingen als genoemd in artikel 12.4.
14.2    Naast de verplichtingen zoals bedoeld in 12.4, is Verkoper niet gehouden Koper enige schade, rente of kosten te vergoeden. Iedere aansprakelijkheid van Verkoper voor bedrijfsschade of andere schade geleden door Koper en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.
14.3    Koper vrijwaart Verkoper volledig voor alle aanspraken verband houdend met aan Koper geleverde producten en/of diensten, die derden uit welke hoofde ook tegen Verkoper doen gelden.
14.4    De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt niet in de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of de tot zijn bedrijfsleiding behorende ondergeschikten.
 
 
15.        Intellectuele eigendomsrechten
15.1    De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op alle software, tekeningen, specificaties, know how en andere informatie (in de ruimste zin van het woord) die door of namens Verkoper zijn en/of is verstrekt, berusten bij Verkoper. Het is Koper niet toegestaan die software, tekeningen, specificaties, know how en andere informatie van Verkoper zonder de schriftelijke toestemming van Verkoper te kopiëren. Koper dient alle van Verkoper ontvangen informatie en know how strikt vertrouwelijk te behandelen en het is Koper niet toegestaan die informatie en know how zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper aan derden mee te delen.


15.2    Het is Koper niet toegestaan tekeningen, software, stereotypen, mallen, gereedschappen e.d. (zelfs indien deze zijn vervaardigd in samenwerking of voor rekening van Koper) en de zaken die daarmee vervaardigd zijn te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper of op een andere wijze te gebruiken dan waarop bij een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, uitdrukkelijk en schriftelijk is voorzien. Mallen, gereedschappen e.d. blijven eigendom van Verkoper, ook indien zij zijn vervaardigd op bestelling van Koper en/of de kosten van vervaardiging aan Koper in rekening zijn gebracht. Indien bij de nakoming van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, intellectuele eigendomsrechten ontstaan en/of in het leven kunnen worden geroepen, komen deze rechten toe aan Verkoper en zullen deze rechten voorzover noodzakelijk door Koper aan Verkoper worden overgedragen.
15.3    Koper vrijwaart Verkoper tegen alle vorderingen van derden die voortvloeien uit inbreuken op een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de vervaardiging, levering of het gebruik van een product of dienst, gemaakt c.q. verricht volgens specificaties van Koper. Deze vrijwaring geldt tevens wanneer Verkoper in opdracht van Koper wijzigingen in een bestaande zaak of werk dient aan te brengen.

 
16.        Recall
16.1    Koper dient er voor in te staan dat hij aan Verkoper alle medewerking zal verlenen en kan verlenen wanneer Verkoper om enige reden mocht besluiten om verkochte producten uit de markt te nemen of waarschuwingen in verband met producten aan de afnemers of eindgebruikers te communiceren (“Recall”).
16.2    Koper zal op eerste verzoek van Verkoper alle producten die hij op voorraad heeft tegen vergoeding van de aan Koper in rekening gebrachte prijs terugverkopen en terugleveren aan Verkoper wanneer Verkoper daartoe in het kader van een Recall besluit, zonder recht op enige aanvullende schadevergoeding.
16.3    Koper zal tijdig alle informatie aan Verkoper verstrekken om Verkoper in staat te stellen om afnemers of eindgebruikers tijdig te kunnen informeren ten aanzien van een Recall.
16.4    Koper zal haar bedrijfsvoering zo inrichten dat deze in staat is om de in de vorige leden genoemde informatie te verschaffen. Hiervoor geldt als uitgangspunt het bepaalde in Richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid, of enige hiervoor in de plaats tredende Richtlijn.
 
 
17.        Afstand van rechten door Verkoper
17.1    Indien Verkoper met betrekking tot een overtreding van een bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden door Koper geen rechten doet gelden jegens Koper, vormt dit geen afstand van recht, noch afstand van een of meerdere rechten met betrekking tot overtreding van andere bepalingen of een volgende overtreding van diezelfde bepaling.

 
18.        Wijziging van de algemene voorwaarden
18.1    Verkoper heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
18.2    Koper aanvaardt nu voor alsdan dat algemene voorwaarden die op grond van dit artikel zijn gewijzigd, voor Koper bindend zijn ten aanzien van orders die Koper plaatst nadat Koper door Verkoper naar behoren van de gewijzigde algemene voorwaarden op de hoogte is gebracht.


19.        Conversie
19.1    Indien en voor zover op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, bijvoorbeeld op grond van, maar niet beperkt tot, de redelijkheid en billijkheid of een onredelijk bezwarend karakter,  dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop wel een beroep kan worden gedaan.

 
20.        Communicatie
20.1    Tenzij expliciet anders aangegeven in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, zullen alle kennisgevingen gericht aan Verkoper in het kader van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden of enig daaruit voortvloeiende overeenkomst of rechtshandeling, alleen geacht worden geldig gedaan te zijn indien zij schriftelijk, per brief of per e-mail, naar het volgende adres verzonden zijn:
 
Europromos B.V.
Energiestraat 28b, 1411 AT
Naarden, Nederland
BE (AD) EUROPROMOS. EU


21.        Opschorting en ontbinding
21.1    Onverminderd de rechten van Verkoper op grond van de wet geldt dat indien de Koper één van zijn verplichtingen jegens Verkoper niet nakomt, of Verkoper vreest dat Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen en Koper is niet in staat om op eerste verzoek van Verkoper adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, Verkoper gerechtigd is (verdere) uitvoering van de met Koper gesloten overeenkomst(en) op te schorten en/of de overeenkomst(en) door middel van een schriftelijke verklaring direct en buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
21.2    Verkoper is bovendien gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring direct en buitengerechtelijk te ontbinden indien: de onderneming van Koper van ondernemingsvorm verandert; de zeggenschap binnen de onderneming van Koper wijzigt;
er beslag wordt gelegd op zaken of vermogensrechten van Koper; Koper surseance van betaling aanvraagt; wanneer Koper in staat van faillissement wordt gesteld of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; de onderneming van Koper wordt geliquideerd of ontbonden.
21.3    Ieder opschortingrecht van Koper is uitgesloten.

 
22.        Taal, toepasselijk recht en geschillen
22.1    Ongeacht de taal waarin de aanbiedingen, geplaatste orders en communicatie tussen Partijen plaatsvindt, prevaleert de Nederlandse taal waar het de uitleg of interpretatie van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden betreft.
22.2    Op alle overeenkomsten tussen Verkoper en de Koper is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
22.3    Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.